Algemene voorwaarden Needsz

Laatst bijgewerkt: 27-2-2013.

Download als PDF

Needsz is een platform dat bestaat uit de onderdelen:
– website www.needsz.com, portal.needsz.com en
– een App voor mobiele devices Needsz App,
hierna verder genoemd Needsz.

Beide onderdelen kunnen door gebruikers afzonderlijk en in combinatie worden gebruikt.

De Algemene Voorwaarden, zoals hier beschreven, zijn op beide onderdelen van toepassing, ongeacht of de onderdelen gezamenlijk of afzonderlijk worden gebruikt.

I. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Needsz:                     de website www.needsz.com, portal.needsz.com en/of de Needsz App;
de eigenaar:               de eigenaar van Needsz;
gebruik(en):                alle denkbare handelingen;
u/gebruiker:                de gebruiker (bezoeker) van Needsz:
aanbieder:                  de gebruiker van Needsz die producten, berichten of diensten aanbiedt;
Needsz content:          in Needsz aanwezige inhoud, geplaatst door Needsz;
gebruikers content:      in Needsz aanwezige inhoud, geplaatst door gebruikers;
aanbieding:                 een op Needsz aangeboden bericht, promotie, product of dienst.

Dit document, kan in de toekomst worden bijgewerkt. De meest recente versie is telkens te raadplegen op www.needsz.com. Wij adviseren u regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wanneer u Needsz gebruikt of opent, verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Needsz verleent u hierbij toegang tot het gebruik van de Needsz website en bijbehorende Needsz App voor mobile devices. Needsz behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

II. Gebruik

Elke gebruiker mag een aanbieding, bericht of promotie maken om ondersteuning of interesse uit te drukken voor een merk, entiteit (plaats of organisatie) of publiek figuur op voorwaarde dat deze niet kan worden verward met een officiële pagina of iemands rechten schendt.

U mag alleen een aanbieding uitvoeren/plaatsen als u de verkoper voor, de fabrikant van, of de eigenaar bent van het product of service dat/die u promoot.

U dient er voor te zorgen dat uw aanbieding voldoet aan de Algemene Voorwaarden en aan alle toepasselijke wetgeving en regelgeving. Aanbiedingen zijn onderworpen aan een groot aantal regelgevingen (bijvoorbeeld korting op alcohol gericht op minderjarigen);

Als er beperkingen gelden voor uw aanbieding (bijvoorbeeld een einddatum of beperkingen bij het gebruik) moet u deze beperkingen kenbaar maken aan gebruikers door deze te vermelden in de voorwaarden van uw aanbieding.

Alleen u bent aansprakelijk voor onjuiste afhandeling, fraude of andere kwesties die voortvloeien uit de verspreiding en/of het gebruik van uw aanbieding.

Als u Needsz gebruikt voor het bekend maken of beheren van een promotie (bijvoorbeeld een wedstrijd of loterij) bent u  verantwoordelijk voor de wettige activiteiten van die promotie, inclusief de officiële regels, aanbiedingsvoorwaarden en deelnamevereisten (bijvoorbeeld beperking voor leeftijd en woonplaats) en bent u verantwoordelijk voor het naleven van de regelgeving met betrekking tot de promotie en alle prijzen verbonden aan de promotie (bijvoorbeeld registratie en het verkrijgen van noodzakelijke wettelijke toestemming). Houd er rekening mee dat het naleven van deze richtlijnen een promotie niet rechtsgeldig maakt. Promoties zijn onderworpen aan regelgeving; neem contact op met een expert als u niet zeker weet of uw promotie voldoet aan de toepasselijke wetgeving.

Het is niet toegestaan winnaars op de hoogte te stellen via Needsz.

Needsz behoudt zich het recht voor aanbiedingen af te wijzen of te verwijderen om welke reden dan ook. Deze voorwaarden kunnen op elk moment veranderen.

 • Voor inhoud waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zoals foto’s, geluid en video, geeft u Needsz nadrukkelijk de volgende toestemming: u verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije, wereldwijde licentie om alle gebruikers content te gebruiken die u plaatst op Needsz. Deze licentie eindigt wanneer u uw gebruikers content of uw account verwijdert.
 • Wanneer u content inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. U begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen).
 • U plaatst geen ongewenste berichten (zoals spam) op Needsz.
 • U houdt zich op Needsz niet bezig met illegale marketing op meerdere niveaus zoals piramideconstructies.
 • U uploadt geen virussen of andere schadelijke code.
 • U vraagt mensen niet om hun aanmeldingsgegevens en u meldt zich niet aan op een account van iemand anders.
 • U zult geen gebruikers pesten, intimideren of lastig vallen.
 • U plaatst geen inhoud die haatdragend, bedreigend, pornografisch is, aanzet tot geweld,  naaktbeelden of nodeloos geweld bevat.
 • U plaatst geen gebruikerscontent, ontwikkelt en beheert geen toepassingen van derde partijen met inhoud op het gebied van alcohol, dating of andere 18+-inhoud (waaronder advertenties) zonder passende leeftijdsbeperkingen toe te passen.
 • U gebruikt Needsz niet voor onwettige, misleidende, kwaadaardige of discriminerende activiteiten.
 • U doet niets waardoor de correcte werking of weergave van Needsz wordt verstoord, overbelast of onmogelijk kan worden, zoals een Denial of Service-aanval of verstoring van paginaweergave of andere Needsz-functionaliteiten.
 • Het oproepen van activiteiten die kunnen leiden tot geweld.

III. Registratie en accountbeveiliging

Regels waaraan u zich moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van uw  account:

 • U verstrekt geen valse persoonlijke gegevens op Needsz en maakt zonder toestemming geen account voor iemand anders.
 • U maakt niet meer dan één persoonlijke account.
 • Needsz gebruikers mogen alleen hun echte (bedrijfs)namen en gegevens verstrekken.
 • U houdt uw contactgegevens correct en actueel.
 • Als u een gebruikersnaam of vergelijkbare identificatie selecteert voor uw account of pagina, behoudt Needsz zich het recht voor om deze te verwijderen of terug te vorderen, indien Needsz meent dat deze ongepast is (bijvoorbeeld wanneer een eigenaar van een handelsmerk klaagt over een gebruikersnaam die weinig lijkt op de werkelijke naam van een gebruiker).
 • Als we uw account deactiveren, maakt u geen ander account zonder onze toestemming.
 • U gebruikt Needsz niet als u jonger bent dan 13 jaar.
 • U gebruikt Needsz niet als u bent veroordeeld voor een zedenmisdrijf.
 • U deelt uw wachtwoord niet met anderen (en ontwikkelaars delen hun geheime sleutel niet), u verleent niemand toegang tot uw account en doet niets wat de beveiliging van uw account kan schaden.

IV. Geschillen

 • U zult eventuele claims, juridische procedures of geschillen die u met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring, uitsluitend oplossen in een rechtbank in Zwolle, Nederland. Deze Verklaring en eventuele claims tussen u en ons zijn onderworpen aan de wetten van de Nederlandse staat, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten. U gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtspraak van de rechtbank in Zwolle Nederland, voor het procederen van dergelijke claims.
 • Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot uw acties, uw gebruikerscontent of informatie op Needsz, zult u ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op Needsz  niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of plaatsen op Needsz. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die u mogelijk op Needsz vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offline gedrag van Needsz-gebruikers.
 • WE PROBEREN NEEDSZ ONLINE, FOUTVRIJ EN VEILIG TE HOUDEN, MAAR U GEBRUIKT HET OP EIGEN RISICO. WE BIEDEN NEEDSZ ZOALS HET WORDT GEBODEN (AS IS), ZONDER EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-NALEVING. WE GARANDEREN NIET DAT NEEDSZ ALTIJD VEILIG, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN OF DAT NEEDSZ ALTIJD ZAL WERKEN ZONDER STORINGEN, VERTRAGINGEN OF ONREGELMATIGHEDEN. NEEDSZ IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE ACTIES, INHOUD, INFORMATIE OF GEGEVENS VAN DERDE PATIJEN EN U VRIJWAART ONS, ONZE DIRECTEUREN, MANAGERS, MEDEWERKERS EN AGENTEN VAN EVENTUELE CLAIMS EN SCHADE, BEKEND EN ONBEKEND, DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET EVENTUELE CLAIMS DIE U TEGEN DERGELIJKE PARTIJEN HEBT.

V. Overeenkomst

Indien u gebruik maakt van via Needsz aangeboden aanbiedingen, t.w. gebruikers content, is er geen  transactie of overeenkomst aangegaan met Needsz of eigenaar. U kunt op basis hiervan geen overeenkomst claimen met Needsz of eigenaar.  Dergelijke transacties geschieden onder verantwoordelijkheid van de gebruikers ( aanbieder en/of afnemer) zelf.

VI. Aansprakelijkheid

Content, door gebruikers geplaatst

 • Gebruikers plaatsen zelf content op Needsz. Eigenaar oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Needsz/Eigenaar aanvaard geen verantwoordelijkheid voor de content, welke door u of andere gebruikers is of wordt geplaatst.
 • Needsz is door eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 • Needsz plaatst zelf geen berichten, aanbiedingen of promoties, behoudens zaken die betrekking hebben op het plaatsen van de advertenties en promoties op het Needsz platform zelf. Daarnaast kunnen door de beheerder informatieve berichten worden geplaatst ten behoeve van beheersdoeleinden van het Needsz platform.
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de op Needsz aangeboden publicaties, producten of diensten. Gebruiker vrijwaart uitdrukkelijk Needsz/eigenaar voor enige vorm van aansprakelijkheid.
  • Rechten en plichten als gevolg van door gebruikers geplaatste berichten, advertenties en promoties, vallen uitdrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Needsz/eigenaar.
  • Needsz aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige schade of gevolgschade voor het via Needsz aangebodene. U doet geen directe transacties met Needsz. De gebruiker die  berichten, aanbiedingen of promotie’s heeft geplaatst is en blijft zelf verantwoordelijk voor:

Content, geplaatst door Needsz

Door gebruikers aangeboden producten of diensten.

– tijdige en juiste levering,
– kwaliteit van hetgeen in de aanbieding wordt aangeboden en
– tijdige en juiste betaling en afhandeling hiervan
– melding van gebruik en afdracht van vergoedingen voor auteursrechten, publicaties,
beeldrecht, gebruik van media e.d. van derden
– klachten van aangeboden producten of diensten

Niet uit te voeren of uitgevoerde transacties

Needsz aanvaard geen aansprakelijkheid, indien als gevolg van een storing een transactie tussen gebruiker en een aanbieder niet kan plaatsvinden of niet naar behoren kan worden afgerond.

VII. Klachten

Klachten over de uitvoering van de de diensten van Needsz moeten binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Needsz, nadat de gebruiker de gebreken heeft geconstateerd.

Needsz / Eigenaar zal klachten over gebruikersinhoud van de door gebruikers geplaatste aanbiedingen serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op onze website www.needsz.com.

VIII. Gebruik door minderjarigen

 • U dient zich te registreren via een ouder of verzorgende.
 • Indien u jonger bent dan 16 jaar is het niet toegestaan zelfstandig betalingen te verrichten, of via Needsz verplichtingen aan te gaan met derden.

XI. Advertentierichtlijnen

Bepalingen voor adverteerders

 • We bieden geen garanties voor de reacties op uw advertenties, zoals het aantal keer dat er op een advertentie wordt geklikt.
 • We hebben geen invloed op de manier waarop er op advertenties wordt geklikt. We zijn niet verantwoordelijk voor klikfraude, technologische problemen of andere mogelijk ongeldige klikactiviteiten die mogelijk van invloed zijn op de kosten van lopende advertenties.
 • U kunt uw order op elk moment annuleren via onze online portal. U moet wel betalen voor alle lopende advertenties.
 • Onze licentie om uw advertentie uit te voeren, eindigt wanneer we uw order hebben voltooid.
 • We kunnen uw advertentie en gerelateerde inhoud en informatie gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden.
 • Zonder onze schriftelijke toestemming brengt u geen persbericht uit en doet u geen publieke verklaringen over uw relatie met Needsz.
 • We kunnen een advertentie weigeren of verwijderen, ongeacht de reden.
 • Als u advertenties plaatst namens iemand anders, moet u toestemming hebben om deze advertenties te plaatsen en gelden de volgende bepalingen:
  • u garandeert dat u de juridische bevoegdheid hebt om de adverteerder te binden aan deze Verklaring.
  • u gaat ermee akkoord dat als de adverteerder die u vertegenwoordigt deze Verklaring schendt, we u verantwoordelijk kunnen houden voor die schending.

XII. Needsz platform

Needsz zal zich inspannen om het Needsz platform stabiel en storingsvrij operationeel te houden, maar geeft geen garanties m.b.t. beschikbaarheid van het platform.

Needsz is gerechtigd om het platform t.b.v. onderhoud tijdelijk buiten bedrijf te stellen.

Needsz zal periodiek het platform voorzien van updates en functionele aanpassingen. Hiervoor is Needsz niet verplicht dit vooraf aan te kondigen.

XIII. Promotierichtlijnen

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

XIV. Betalingsvoorwaarden en beleid m.b.t. tegoeden

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de gebruiker verschuldigde bedragen vooraf te worden voldaan. Indien is overeengekomen dat niet vooraf hoeft te worden betaald dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

In geval van vooruitbetaling, kan de gebruiker geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Needsz te melden.

In geval van wanbetaling van de gebruiker heeft Needsz behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan gebruiker kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houd er rekening mee dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor sms) gewoon van toepassing zijn.

Als u een betaling doet op Needsz of Needsz-tegoeden gebruikt, gaat u akkoord met onze Betalingsvoorwaarden.

XV. Beleidsregels m.b.t. gebruik Needsz handelsmerk, -logo’s en -screenshots

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de Needsz website en App liggen bij eigenaar. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Needsz, de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

XVI. Privacybeleid

Beleid gegevensgebruik

Needsz legt zo min mogelijk gegevens van individuele gebruikers vast.

Historie van locatiegegevens wordt niet vastgelegd.

Alleen de door gebruiker opgegevens worden bij de accountgegevens vastgelegd en niet aan derden verstrekt. In geval van totstandkoming van een transactie via Needsz tussen gebruiker en aanbieder kan het wel noodzakelijk zijn dat informatie zal worden uitgewisseld.

Bestanden worden niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden, tenzij hier uitdrukkelijk vooraf om toestemming  is gevraagd aan gebruiker.

Indien een account wordt beëindigd zal een aantal gegevens nog tijdelijk worden bewaard om financiële afwikkeling mogelijk te maken.

Daarna zullen deze gegevens worden verwijderd.

Indien wetgeving of instructies van overheidswege andere regels opleggen zal uiteraard hier aan moeten worden voldaan.

Gebruik locatiegegevens

Bij de eerste installatie van de App wordt toestemming gevraagd om locatiegegevens te mogen gebruiken. Deze locatiegegevens worden alleen gebruikt om een match te kunnen maken tussen aanbiedingen op de actuele locatie waar de gebruiker zich bevindt. Zonder toestemming voor gebruik van locatiegegevens is het niet zinvol Needsz te gebruiken.

De locatie van de gebruiker zelf wordt niet prijsgegeven aan derden.

In sommige gevallen kunnen er vormen van aanbiedingen zijn, waarbij het wel gewenst zijn dat de actuele gebruikerslocatie wordt doorgegeven. In dergelijke gevallen zal gebruiker elke keer vooraf expliciet om toestemming worden gevraagd.

Bij het plaatsen van een aanbieding op de website wordt ook gevraagd de locatiegegevens van een aanbieding op te geven. Deze locatie is nodig omdat een gebruiker van de App zelf moet kunnen bepalen in welke radius deze aanbiedingen wenst te ontvangen. Het is in geval voor bescherming van eigen of andermans privacy, niet verplicht de locatie exact op te geven.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes waarmee de website(besturing) wordt ondersteund. Bij het gebruik van de website wordt vooraf toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. De mate waarin het gebruik van cookies door de gebruiker wordt toegestaan kan door gebruiker zelf worden bepaald en ingesteld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het gebruik van de cookies op de website.

XVII. Rechten van derden, verwijzing naar andere websites en toepassingen

Het plaatsen van content door gebruikers, welke in strijd zijn met enig recht zoals bijv. merkenrecht, handelsrecht, beeldrecht, auteursrecht of copyright, geschiedt onder verantwoordelijkheid van gebruiker zelf en Needsz / eigenaar aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

XVIII. Schending van intellectueel-eigendomsrechten rapporteren

Needsz / Eigenaar zal klachten over schending van intellectueel-eigendomsrechten in de door gebruikers geplaatste aanbiedingen serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier op onze website www.needsz.com.